Impressum

Medusa Restaurants, s.r.o.
Súťažná 3, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Svätoplukova 2/A, 821 08 Bratislava
IČO: 35 849 592
IČ DPH: SK2020239463
Zap. v reg.: OR Mestského súdu Bratislava III
Vložka číslo 27956/B oddiel: Sro
Číslo účtu: 2621520868/1100
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2152 0868
BIC: (SWIFT) TATRSKBXXXX
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
E-mail: info@soi.sk, Web: www.soi.sk